Obchodné podmienky §
Obchodné podmienky

Tu je umiestnený text pre zvolenu sekcii.

Obchodné podmienky a kontakty

 

ING. PAVOL HABURAJ - DENALYA                                                    

 

STROJARSKA 1832

 

069 01 SNINA

 

IČO : 40899934

 

DIČ : 1070635104

 

email : denalyadizajn@gmail.com

  

 

Obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru v našom e-shope www.denalya.sk môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Objednávka

 1. Kupujúci objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.denalya.sk alebo formou správy na našej fb stránke. Kupujúci si pri objednávaní tovaru zvolí spôsob platby bankovým prevodom. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.
 2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
 3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
 4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba pred záväzným potvrdením objednávky. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom) na základe vzájomnej dohody do 24 hod,od zaplatenia.

 

Dodacie lehoty

 1. .Termín dodávky  KAŽDEJ OBJEDNÁVKY JE od 10-20 pracovných dní od pripísania platby alebo odberu podľa vopred dohodnutých dodacích podmienkach medzi predávajúcim a kupujúcim..Základné doba dodávky-realizácie je uvedená na hlavnej stránke nášej www.denalya.sk KUPUJÚCI pred zadaním objednávky AKCEPTUJE DODACIU DOBU.
 2. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie zavinené poštou alebo kuriérskou spoločnosťou, za oneskorené dodanie zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa. Predávajúci tiež nezodpovedá za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou spoločnosťou. Predávajúci nezodpovedá za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo zo strany výrobcu alebo dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv, alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 3. Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar, skontrolovať neporušenosť obalu. V prípade, že si kupujúci neprevezme tovar, ktorý si objednal, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.
 4. Za náhradu škody sa považuje suma poštovného a balného.

Cena, platobné podmienky a prepravné

 1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho.
 2. Kupujúci si pri objednávke musí zvoliť spôsob platby  platbu vopred na účet predávajúceho:
 • PLATBA DOBIERKOU -NEPOSIELAME NA DOBIERKU JE TO TOVAR VYROBENÝ NA ZÁKAZKU
 • PLATBA VOPRED NA ÚČET 

Storno objednávky ešte pred vyrobením

 1. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu pred jej záväzným potvrdením do 24hod.Po záväznom potvrdení objednávky je možné storno objednávky, len na základe vzájomnej dohody na tel. č. uvedené v menu kontakty alebo prostredníctvom e-mailu: denalyadizajn@gmail.com .   MAXIMÁLNE však do 24 hod. od zaplatenia.  Po tomto termíne to nie je možné. Predávajúci objednáva látky závazne u svojho dodávateľa.
 2.  Odstúpenie od zmluvy ešte pred zaplatením objednávky musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom na adresu: ING.PAVOL HABURAJ-DENALYA, Strojárska 1832, 069 01 Snina na náklady a zodpovednosť kupujúceho ( § 12 odsek zákona č. 108/2000 Z.z. ) . Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci.

 

Záručné podmienky a záručná doba

 1. Záručná doba na dodaný tovar je 24 mesiacov. Začína plynúť v deň prevzatia tovaru kupujúcim. Prípadne reklamácie sa snažíme vyriešiť promptne individuálnou dohodou k Vašej spokojnosti a v súlade s platným právnym poriadkom.
 2. Záruka sa nevzťahuje na:
  • nadmerné opotrebovanie tovaru v dôsledku nesprávneho použitia tovaru (mechanické poškodenie, chybné pranie, nesprávne používanie a pod.)
  • prirodzené opotrebovanie tovaru (zipsy a pod..)
  • opotrebovanie tovaru v dôsledku nešetrného používania, nesprávneho ošetrovania ako aj nesprávneho výberu veľkosti.
 3. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, vysušený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky neškodný. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený odmietnuť prevziať tovar na reklamačné konanie.
 4. Reklamovaný tovar je potrebné odoslať doporučene , NIE NA DOBIERKU! A vopred informovať predajcu. Reklamácie vybavíme spravidla do 7 až 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou. Za prípadnú stratu poštou nenesieme zodpovednosť!

Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 2. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
Livia
ZjA5Z